PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Mõisted

1.1. Töötleja on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.
Vastutav töötleja: Eesti Hemofiiliaühing
Ettevõtte registrikood: 80016222
Aadress: Lepiku tee 19, Tartu 61713
Kontaktid: +372 5021717, ehy@hemofiilia.ee
1.2. Andmesubjekt on füüsiline isik, keda Töötleja saab otseselt või kaudselt tuvastada töödeldavate andmete abil.
1.3. Külastaja on isik, kes kasutab Töötleja veebilehte.

1.4. Teenused on kõik Töötleja pakutavad teenused.
1.5. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse veebilehe Külastaja seadmesse.
1.6. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine, säilitamine, edastamine.
1.7. Andmekaitsetingimuste eesmärk on selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas seda, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel Eesti Hemofiiliaühing kogub ja millised on andmesubjektide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega Eesti Hemofiiliaühingus.
1.8. Veebileht on Eesti Hemofiiliaühing mittetulundusühing, st Töötleja veebileht ning selle alamdomeenid ja samuti Töötleja sotsiaalmeedia leheküljed.

2. Kogutud isikuandmete kasutamine 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Eesti Hemofiiliaühing-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega.

Kliendi isikuandmeid säilitab Eesti Hemofiiliaühing vastavalt teenuse osutamise vajadusest. Andmeid, mida Eesti Hemofiiliaühing on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Eesti Hemofiiliaühing õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

2.1. Teave, mida võib koguda andmesubjektide kohta:

  • ees – ja perekonnanimed
  • kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber)

3. Andmesubjekti õigused

Eesti Hemofiiliaühing rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
3.1. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud.
3.2. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
3.3. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
3.4. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
3.5. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
3.6. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda saates vastava taotluse aadressile ehy@hemofiilia.ee.
3.7. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

4. Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie seadme (arvuti, nutiseade vms) veebilehitsejasse. Igal Teie järgneval veebilehe külastusel saadetakse küpsised tagasi sellele veebilehele või mõnele teisele veebilehele, mis küpsise ära tunneb, et saada ülevaade kasutaja võrgutegevusest.

Lisainformatsioon veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate siit.

5. Turvalisus

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Töötleja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

6. Kolmandate osapoolte leheküljed ja Teie teabe kasutamine

Meie veebileht võib sisaldada lehekülgi teistele veebilehtedele, mida me ei halda. See privaatsuspoliitika ei käsitle ühegi kolmanda osapoole privaatsuspoliitikat ega muid tavasid, sealhulgas mis tahes veebilehtedele või teenust haldavate kolmandate osapoolte, millele võib juurde pääseda teenuse lehekülje kaudu. Soovitame tungivalt üle vaadata iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitika. Meil ei ole mingit kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede või teenuste sisu, privaatsuspoliitika ega tavade üle.

7. Kaebused

Kui teil on küsimusi või muresid seoses meilt saadaoleva teabe töötlemisega, võite kirjutada aadressil Eesti Hemofiiliaühing, Lepiku tee 19, email: ehy@hemofiilia.ee.

Kehtib alates 04.04.2023
Viimati uuendatud 04.04.2023

Skip to content